هفته نامه آسمان اردبیل – عرش طلایی کیش

دوهفته نامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه آسمان اردبیل

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:سجاد ناصرآزاد

سردبیر:رقیه پیامی

آدرس:اردبیل-خیابان شهید مصطفی خمینی

جنب مدرسه امیرکبیر-مجتمع سبلان واحد9