دوهفته نامه اجتماعی،اقتصادی

دو هفته نامه طلوع برخوار

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:لیلا داوری

آدرس:دولت آباد،بلوار طالقانی،کوی دوازده امام،

روبروی مقبره سید محمد،نبش کوچه چمن،طبقه دوم