روزنامه فرهنگی، ورزشی

روزنامه آنزان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سیروس ممبینی

آدرس:خوزستان- اهواز-بلوار پاسداران – نبش
زیتون کارمندی -بین زیبا و انوشه -ساختمان گلها

طبقه 6 – واحد 18