روزنامه اجتماعی،فرهنگی،سیاسی

روزنامه آوای شمال

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:کامیار فرزان

آدرس:گیلان- رشت- خ شریعتی- میدان صیقلان-به طرف زرجوب

جنب هلیم پزی بین الملل- بن بست بابکان 13- سمت راست درب اول