هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه اتفاقیه

صاحب امتیاز:حبیب یزدان پناه

مدیرمسئول:محمد حسین شادمهری

آدرس:خراسان شمالی، بجنورد-خیابان

طالقانی شرقی-خیابان استقلال – نبش چهارراه ارتش