هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه اشاره

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد کلهری

آدرس:کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی – خیابان ویلا – کوی دوم – پلاک15