روزنامه خبری،فرهنگی،اجتماعی

روزنامه اصفهان زیبا

صاحب امتیاز:شهرداری اصفهان

مدیرمسئول:دکتر مهدی جمالی نژاد

آدرس:اصفهان،میدان امام حسین،خیابان طالقانی،مقابل ارگ جهان نما