روزنامه سیاسی، اجتماعی، هنری

روزنامه افسانه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:پیمان بهادری

آدرس:فارس- شیراز- هجرت- روبروی اجرائیات شهرداری- کوچه 12