اروزنامه اقتصادی، فرهنگی،سیاسی

روزنامه افکارمردم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سید محمد دانشی

سردبیر:سید مصطفی دانشی

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج-خیابان معلم4