روزنامه اجتماعی، فرهنگی

روزنامه اقتصاد کیش

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:اسحق ارزانی

آدرس:هرمزگان، کیش