روزنامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

روزنامه ایام خوزستان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:منیژه جاسم نژاد

آدرس:خوزستان- اهواز- 24 متری خیابان شهید

شریف زاده- نبش خیابان موسوی- پلاک 39