روزنامه فرهنگی، سیاسی،اجتماعی،علمی،ورزشی

روزنامه ایمان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:حیدر ضیغمی

قائم مقام مدیرمسئول و سردبیر:حسین عبداللهی

آدرس:قم-میدان مفید-بلوار شهید کریمی – نبش کوچه 4

ساختمان شهاب- طبقه سوم – واحد 3