هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

روزنامه بیستون

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:فریدون معتمدیان

آدرس:کرمانشاه-خیابان فردوسی- جنب سینما آزادی

مجتمع ایرانیان- طبقه 5 -واحد یک