روزنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه حرف مازندران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:شکرالله رضازاده شرمه

آدرس:مازندران- ساری- بلوار پاسداران – نرسیده به

بیمارستان بوعلی.کوچه شهید کاملی(نبش پلیس +10)