روزنامه خبری،تحلیلی،اقتصادی، سیاسی،اجتماعی

روزنامه حکمت بافت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:فریدون منظری توکلی

سردبیر:حسام منظری توکلی

آدرس:کرمان-خیابان آیت الله صالحی- ابتدای کوچه شماره 10