روزنامه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی،ورزشی

روزنامه خبر شمال

صاحب امتیاز:موسسه کلبه امیدمازرون

مدیرمسئول:بیژن جعفرقلی زاده

آدرس:مازندران- ساری-خیابان 15خرداد

نبش 20 متری اول- ساختمان نوژن