روزنامه اجتماعی، فرهنگی، ورزشی

روزنامه خزر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:رضا احمدی سراوانی

آدرس:گیلان- رشت- خیابان مطهری-ساغریسازان

کوچه خازن- بن بست چمن- پلاک 63