روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه دریا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:ایوب دبیری نژاد

آدرس:هرمزگان- بندرعباس- بولوار امام خمینی

سه راه دلگشا-برج نیلوفر-درب غربی طبقه پنجم واحد 23