روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه دیار سبز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:رضا حسن زاده اشرفی

آدرس:مازندران-ساری- بلوار پاسداران- خیابان بهرامی- کوچه 1-3