روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

روزنامه زاینده رود

صاحب امتیاز:شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول:محمدرضا شواخی زواره

اصفهان ، خ ارتش ،‌ جنب پل حسین اباد ، ساختمان 119 ،‌ طبقه سوم