روزنامه اقتصادی و سیاسی

روزنامه سالدران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:عیسی فرهادی سرتنگی

جانشین مدیرمسئول:فرج الله فرهادی

آدرس:چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-پایین تر از میدان

انقلاب-ابتدای بلوار حافظ جنوبی