روزنامه بین المللی 4 زبانه

روزنامه ساوالان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:رضا احمدیان

قائم مقام مدیرمسئول:یاشار پورمجید

آدرس:اردبیل-خیابان امام-روبروی شرکت نفت-کوی 50 شرقی-پلاک 126