روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

روزنامه سرخاب

صاحب امتیاز:شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی

مدیر مسئول:سیدرضا علوی

آدرس:تبریز-سه راه طالقانی-بالاتر از مصلی

52