روزنامه اجتماعی، سیاسی

روزنامه سفیرکرمان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سلمان مختاری مقدم

آدرس:کرمان-بلوار شهید عباسپور(پارادیس)-نبش کوچه 27