روزنامه سیاسی، فرهنگی

روزنامه سپهر غرب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سید حسن قشمی

آدرس:همدان- خیابان پاستور -کوچه عزیزان- پلاک 59