روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه صبح کارون

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علی حسین حسین زاده

آدرس:خوزستان- اهواز- امانیه- خیابان دز شرقی

روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی