روزنامه اجتماعی، فرهنگی

روزنامه صدای زنجان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:مسیح اله سلطانی

سردبیر:سعید افشار

آدرس:زنجان – خیابان امام- نرسیده به چهارراه امیر کبیر

-کوچه سید برهان- بن بست برهانی – پلاک 22