روزنامه فرهنگی،خبری،تحلیلی و اطلاع رسانی

روزنامه طلوع زاهدان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علیرضا سنچولی

سردبیر:نرگس شجاعی فر

آدرس:سیستان و بلوچستان- زاهدان-پشت 

شرکت نفت-خیابان سید قطب- حد فاصل 8 و 10