روزنامه سیاسی،فرهنگی

روزنامه طلوع

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد مهدی جعفری زاده

آدرس: فارس – شیراز – خیابان نادر – نبش پارک انقلاب

اول خیابان شکیبا(اول یک طرفه فخرآباد )مجتمع رز- طبقه اول