روزنامه سیاسی،اجتماعی

روزنامه عصرمردم

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد عسلی

آدرس:فارس- شیراز- خیابان قصردشت – نبش کوچه 33