روزنامه عصر کارون – عرش طلایی کیش

روزنامه اجتماعی، سیاسی، هنری

روزنامه عصر کارون

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سیدرسول موسوی

آدرس:خوزستان، اهواز-امانیه
خیابان بوعلی-پلاک30