روزنامه فرهنگی،اجتماعی

روزنامه فرهنگ جنوب

صاحب امتیاز:سید موسی بلادیان بهبهان پور

مدیرمسئول:امید حلالی زاده

آدرس: خوزستان-اهواز – خیابان شریعتی 

نبش شهید شریف زاده – پلاک 74 – طبقه دوم