روزنامه فارسی،بلوچی

روزنامه مرز پرگهر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:باقر کرد

آدرس:سیستان و بلوچستان- زاهدان-خیابان مصطفی خمینی

 حد فاصل شریعتی و امیرالمومنین پاساژ عرفان طبقه 4 واحد 16