روزنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری

روزنامه معین

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:یونس رنجکش کیسمی

آدرس:گیلان،رشت، خ سعدی، کوچه پرونقاشیان،

ساختمان معین، طبقه همکف