هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

روزنامه ملک

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:ملک فاروق ملک

آدرس:یزد ، خیابان شهید چمران ، جنب بیمه سلامت