روزنامه سیاسی،فرهنگی،خبری

روزنامه مندیل

صاحب امتیاز:حسینعلی گزمه

مدیرمسئول:شیر علی کریمکشته

آدرس:سیستان و بلوچستان- زاهدان
زابل – خیابان هیرمند – شهرداری ناحیه یک