هفته نامه نامه اجتماعی،سیاسی

روزنامه نجوا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:پرویز شریفی

آدرس: ایلام-خیابان آیت الله حیدری-خیابان ابوذر غفاری

مجتمع تجاری اداری گل محمدی