روزنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

روزنامه ندای هرمزگان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:غلامحسین عطایی دریایی

آدرس:هرمزگان- بندرعباس-خیابان بهادر جنوبی

پاساژ ستایش- طبقه دوم -ندای هرمزگان