روزنامه اجتماعی،سیاسی،ورزشی

روزنامه نسل فردا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدرضا محزونیه

سردبیر:مرضیه ربیعی

آدرس:تهران،بزرگراه جلال آل احمد،بین خیابان

کارگر و اتوبان چمران،کوی پروانه،پلاک 2،واحد 1