هفته نامه ورزشی، اجتماعی، سیاسی،اقتصادی

روزنامه نسیم غرب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علی اصغر جمشید نژاد 

سردبیر:ایزد سیف اله پور

آدرس:کرمانشاه- 22بهمن-روبروی اداره برق-کوچه بانک ملی