روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه نسیم گیلان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:ابراهیم بهمنی جلالی

آدرس:گیلان- رشت-خ شهدا-نبش پاستور