روزنامه فرهنگی، هنری

روزنامه نسیم خوزستان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علی سلامت دوم

آدرس:خوزستان- اهواز- خیابان شریعتی (30متری)

بین خیابان رضایی و اهوازیان- مجتمع آریانا- طبقه 4- واحد 7