هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

روزنامه نوید

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سید محسن الحسینی

آدرس:مرکزی-اراک-خیابان حصار – روبروی مسجد آقا ضیادین