روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه نیم نگاه

صاحب امتیاز:موسسه فرهنگی هنری بیشگامان نیم نگاه

مدیرمسئول:سید محمد حسین شفاعتیان

آدرس:فارس-شیراز- خیابان بعثت- نبش کوچه 11