روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه همدان پیام

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:همدان پیام

آدرس:همدان -خیابان مهدیه- ساختمان پیام