روزنامه اجتماعی، فرهنگی

روزنامه هگمتانه

صاحب امتیاز:شهرداری همدان

مدیرمسئول:علیرضا معتمدزاده ثابتی

آدرس:همدان-میدان آرامگاه بوعلی- جنب تالار فجر