روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه وارش

صاحب امتیاز:شرکت وارش

مدیرمسئول:لیلا وریجی

آدرس:مازندران- ساری-خیابان قارن

کوچه قارن 6 ( مختار ) – ساختمان وارش