روزنامه سیاسی،اجتماعی،فرهنگی

روزنامه واقعه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدصادق طاهری

آدرس:کرمان-بلوار فردوسی -مجتمع نور -طبقه سوم- واحد 314