روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

روزنامه ولایت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سید عبدالعظیم موسوی

سردبیر:مهناز اسماعیلی

آدرس:قزوین – خیابان سعدی شمالی – ساختمان 449