روزنامه فرهنگی،اجتماعی

روزنامه پیام اردبیل

مدیر مسؤول:رسول ناصر آزاد

سردبیر: سجاد ناصرآزاد

مدیر اجرایی :ارسلان زادخاک

آدرس:اردبیل،خیابان نایبی ،نرسیده به باغمیشه

روبروی بانک کشاورزی،مجتمع اداری سبلان،واحد اول